معاون فرماندار شادگان

سعید جنامی

معاون فرماندار شادگان

  سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

___________________________________________________________

سوابق اجرایی:
۱- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شادگان

۲-معاون فرماندار شهرستان شادگان
۳- استاد دانشگاه پیام نور شهرستان شادگان