1398/04/26
سوابق اجرائی و تحصیلی

نام و نام خانوادگی: سعید جنامی

سوابق تحصیلی:
1-
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ___________________________________________________________

 سوابق اجرایی:
1- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شادگان

2-معاون فرماندار شهرستان شادگان

3- استاد دانشگاه پیام نور شهرستان شادگان


معاون فرماندار شادگان

https://shadegan.ostan-khz.ir/Portals/18/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%20-%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg

سعید جنامی

معاون فرماندار شادگان